Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering i förskoleåldern, del 1 och del 2

Nivå 1. Några förkunskaper krävs inte.

Dessa kurser lär ut grunderna i den rytmiska rörelseträningen med
speciell inriktning på förskolebarn. Deltagarna får lära sig använda
de rytmiska övningarna för att utveckla barnets motorik.
I kursen får man lära sig att känna igen brister i den tidiga motoriska
utvecklingen och att iaktta och testa många primitiva reflexer. Man
får lära sig att träna bort både grov- och finmotoriska problem med
hjälp av rytmiska rörelser, reflexövningar och lekar som kan göras
både i grupp och enskilt.

Vem vänder sig kursen till?
Kurserna vänder sig främst till personal i förskolan men lämpar sig även
för föräldrar till förskolebarn med motoriska och känslomässiga
problem och alla som är intresserade av barns motoriska utveckling.

Rörelser och motorisk förmåga är grunden för all utveckling och
inlärning
Hos det nyfödda barnet är hjärnan ännu mycket outvecklad.
Nervförbindelserna som kopplar samman dess olika delar är ännu
outvecklade. Sinnesintryck från balanssinnet, rörelsesinnet och
beröringssinnet är nödvändiga för att utveckla nervförbindelser
och för hjärnans utveckling och mognad.

Sådan stimulans får spädbarnet genom att bli berört, buret och
vaggat men främst genom att själv göra spädbarnsrörelser enligt
sitt medfödda program. Spädbarnet är under sin vakna tid intensivt
sysselsatt med att utforska nya rörelsemönster som det upprepar
tills det ”sitter”, för att sedan gå över till nya rörelser.

Allt som försvårar denna tidiga rörelseutveckling lägger grunden
inte bara till motoriska problem utan även beteenderubbningar,
känslomässiga och mentala svårigheter under barnets uppväxt.

Orsaker till att allt fler barn får motoriska svårigheter och
beteendeproblem
Allt fler barn som börjar skolan har problem med motorik, inlärning,
koncentration och uppmärksamhet. Ärftliga faktorer, sjukdomar
eller skador under graviditet, förlossning eller spädbarnstid har
alltid varit viktiga orsaker till problem med den motoriska
utvecklingen.

Många problem orsakas av miljöfaktorer i synnerhet under
foster- och spädbarnsperioden som miljögifter, livsmedelstillsatser
och framför allt den tilltagande elektromagnetiska strålningen
från mobiltelefoner, trådlösa nätverk etc.

USAs miljömyndighet beräknar att 15% av alla amerikanska spädbarn
varit utsatta för riskabla nivåer av kvicksilver under graviditeten.
Kvicksilver ansamlas i och skadar de delar av hjärnan som är
centrala för motorik och minne. Enligt en svensk undersökning
gjord av läkare i Lund skadas samma områden i hjärnan av
mobilstrålning.

En dansk studie på 13 159 sjuåringar har visat att de som haft mammor
som under graviditeten använt mobiltelefon hade 54 procent högre risk
att drabbas av beteendestörningar, 25 procent högre risk att få
känslomässiga problem och 35 procent högre risk att bli hyperaktiva.

Att spädbarn inte får röra sig fritt på golvet utan istället får sitta i
babysitters, bilstolar, hoppa i hoppgungor eller gå i gåstolar försvårar
ytterligare rörelseutvecklingen och hämmar hjärnans utveckling.

Om barnet har brister i den tidiga rörelseutvecklingen och t.ex. inte lärt
sig hålla upp huvudet, rulla runt, åla, krypa etc. kan barnet få problem
med balans, stabilitet och svårigheter att koordinera sina rörelser.

Rytmisk rörelseträning på rätt nivå rättar till problemen
Barn som nu börjar på förskolan har ofta stora brister i sin tidiga
motoriska utveckling. Oavsett orsakerna till detta kan rörelseträning
på rätt nivå lägga grunden för en fortsatt sund motorisk,
känslomässig och mental utveckling. Rätt nivå innebär att barnet får
hjälp att reparera brister i den motoriska utvecklingen som uppstått
under spädbarnstiden.

Rytmisk rörelseträning är en metod som arbetar med rörelseövningar
motsvarande spädbarnets nivå. Metoden har utvecklats av Kerstin Linde
och bygger på de rörelser som spädbarn spontant gör. Träningen måste
utföras i liggande, sittande eller på alla fyra för att ha effekt. De
rytmiska rörelserna stimulerar hjärnan så att nervförbindelserna
utvecklas och hjärnan mognar.

De rytmiska rörelseövningarna ökar tonus i de muskler som sträcker på
ryggen och håller huvudet uppe. Tack vare dessa övningar lär sig barnet
att hitta i kroppen och koordinera sina rörelser. De rytmiska
rörelseövningarna hjälper också till att integrera de primitiva reflexer som
normalt inte längre ska påverka motoriken efter ett års ålder.

Aktiva reflexer kan försvåra utvecklingen av hållningsreflexer så att
barnet får problem med balans och stabilitet när det sitter eller går.
Kvarstående primitiva reflexer kan även orsaka känslomässiga problem
och inlärningsproblem t.ex. läs- och skrivsvårigheter.